ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση στα εργατικά ατυχήματα κατά 1,3% το 2018

06:43 - 29.11.2019

Μείωση στα εργατικά ατυχήματα καταγράφηκε το 2018 κατά 1,3% σύμφωνα με Έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ενώ με εξαίρεση το 2015 κατά την περίοδο 2013 – 2017 ο Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχημάτων παρουσίαζε συνεχή αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι επαρχίες Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού παρουσιάζουν τον ψηλότερο δείκτη συχνότητας εργατικών ατυχημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, η Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης Εργατικών Ατυχημάτων για το 2018, αφορά την ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους.

«Ο Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχημάτων ο οποίος κατά την περίοδο 2013 – 2017, με εξαίρεση το έτος 2015, παρουσίαζε συνεχή αύξηση, κατά το έτος 2018 παρουσίασε ελαφριά μείωση κατά 1,3% σε σύγκριση με το έτος 2017», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την έκθεση το 2018 γνωστοποιήθηκαν στα πέντε Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 2.156 ατυχήματα ως ακολούθως: Λεμεσού 650 (30,1%), Λευκωσίας 626 (29,0%), Πάφου 350 (16,2%), Λάρνακας 308 (14,3%), και Αμμοχώστου 222 (10,3%).

Σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων στις διάφορες Επαρχίες, οι δείκτες συχνότητας. κατά επαρχία παρουσιάζονται ως εξής:

Επαρχία Αριθμός
Εργαζομένων
Αριθμός
Ατυχημάτων
Δείκτης Συχνότητας
Λευκωσία 140455 626 445,69
Λεμεσός 97655 650 665,61
Λάρνακα 57521 308 535,46
Πάφος 32734 350 1069,22
Αμμόχωστος 19281 222 1151,39
ΣΥΝΟΛΟ 347646 2156 620,17

Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων, φαίνεται ότι κατά σειρά, στις επαρχίες Αμμoχώστου, Πάφου και Λεμεσού, ο δείκτης συχνότητας. παρουσιάζεται ψηλότερος από το μέσο όρο (620,17), ενώ στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας χαμηλότερος.

«Κατά το έτος 2017 οι δείκτες συχνότητας, κατά σειρά, είχαν ως ακολούθως: Αμμόχωστος (1226,43), Πάφος (1032,17), Λεμεσός (631,45), Λάρνακα (527,85), και Λευκωσία (498,91), με μέσο όρο δείκτη συχνότητας το 628,12», αναφέρεται στην έκθεση.

«Σημειώνεται ιδιαίτερα o πολύ ψηλός δείκτης συχνότητας το 2018 στις επαρχίες Αμμοχώστου (1151,39) και Πάφου (1069,22)», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει ως μοναδικό θέμα δύο από τις τρεις Συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας.

«Κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων αυτών έγινε ανασκόπηση του ειδικού Σχεδίου Δράσης που έχει ετοιμασθεί και το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις που  υλοποιούνται για αντιμετώπιση της κατάστασης», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι στη βάση της εικόνας που καταγράφεται, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξάγει συμπεράσματα σε σχέση με τις τάσεις που παρατηρούνται και επισημαίνει τους παράγοντες και τα αίτια στα οποία οφείλονται τα περισσότερα ατυχήματα.

Η έκθεση, αναφέρεται, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του σε σχέση με την επιθεώρηση των χώρων εργασίας, αλλά ιδιαίτερα για σκοπούς ετοιμασίας του προγραμματισμού στοχευμένων επιθεωρήσεων του επόμενου έτους για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Αξιοποιείται επίσης για τη διαμόρφωση πιο στοχευμένης ενημέρωσης και διαφώτισης των εργοδοτών, των εργαζομένων και άλλων εμπλεκόμενων Οργανισμών.

Τα στοιχεία που καταγράφονται στη σχετική έκθεση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ανάλογα από κάθε ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο οργανισμό, καταλήγει η ανακοίνωση.