ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

H Κομισιόν για Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο – Ζήτησε αλλαγή της νομοθεσίας

13:31 - 08.11.2018

H Koμισιόν αποφάσισε σήμερα να περατώσει δύο υποθέσεις επί παραβάσει κατά της Κύπρου και να επιτείνει τη διαδικασία σε μια τρίτη.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία σχετικά με κλίμακα ελάχιστων αμοιβών για εξωδικαστική νομική εργασία, όπως η κατάρτιση διαθηκών, οι συμβάσεις, η διαχείριση κληρονομιάς και η εγγραφή εταιρειών, και εν συνεχεία έκλεισε και την υπόθεση για τη μεταφορά των μέτρων για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των κρατών μελών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που είναι γνωστή ως «DAC5» [οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου]

Σε ό,τι αφορά την πρώτη υπόθεση, η Κομισιόν είχε εκφράσει ανησυχίες στις κυπριακές αρχές ότι ορισμένες νομοθετικές διατάξεις, μέσω της εξουσιοδότησης στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να εγκρίνει κλίμακα ελάχιστων αμοιβών για εξωδικαστική εργασία, ενθάρρυναν συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει, να περιορίσει ή να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Σε απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν, η Κύπρος τροποποίησε τη νομοθεσία της. 

Mε τη σημερινή απόφαση η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα νομοθεσία, που αίρει την ειδική διάταξη με την οποία ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τις εν λόγω αμοιβές.

Ανακοίνωσε δε ότι περάτωσε επίσης αντιμονοπωλιακή έρευνα για την κλίμακα ελάχιστων αμοιβών που εγκρίθηκε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με βάση την εξουσιοδότηση που περιλαμβανόταν στην εθνική νομοθεσία.

Η Κομισιόν χαιρετίζει την απόφαση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καταργήσει αυτήν την κλίμακα ελάχιστων αμοιβών, αφότου η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι οι κανόνες αυτοί δεν συνάδουν με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η παρέμβαση της Κομισιόν σημαίνει ότι οι δικηγόροι μπορούν πλέον να καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους όταν παρέχουν εξωδικαστικές νομικές υπηρεσίες και ότι οι πολίτες θα ωφεληθούν από ανταγωνιστικότερες τιμές στον τομέα αυτό.

Σε ό,τι αφορά την διαδικασία επί παραβάσει που επιτείνεται, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλες δύο χώρες να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον τεχνικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ).

Η οδηγία ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Παρά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών όσον αφορά τα εθνικά μέτρα μεταφοράς και τις δηλώσεις πλήρους μεταφοράς, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η μεταφορά των μέτρων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο στα εν λόγω κράτη μέλη είναι ελλιπής.. Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να απαντήσουν· μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή των υποθέσεων στο Δικαστήριο της ΕΕ.