ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δημόσια διαβούλευση για Νομοσχέδιο περί Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας

12:19 - 21.12.2019

Δημόσια διαβούλευση σε σχέση με το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012» πραγματοποιεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει ότι το προσχέδιο νομοσχεδίου ετοιμάστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ».
 
Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν «τον ορισμό της αρμόδιας Αρχής, τον ορισμό εξουσιοδοτημένων λειτουργών, τις εξουσίες έρευνας, ελέγχου, εξέτασης και κατακράτησης προϊόντων, τη γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή, την ανάκτηση δαπανών και την επιβολή διοικητικών προστίμων».
 
Αφορούν, επίσης, «το δικαίωμα για ιεραρχική προσφυγή, ποινικά αδικήματα και ποινές και την έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων και την κατάργηση των Νόμων 97(Ι) του 2001, 172(Ι) του 2002 και 26(Ι) του 2012».
 
Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας: www.energy.gov.cy – «Ανακοινώσεις».
 
Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20/01/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].