ΚΥΠΡΟΣ

Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

05:50 - 08.10.2019

Η παρουσίαση καλών πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Κύπρο, καθώς και ο απολογισμός των δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», ήταν ο βασικός στόχος της Διευρυμένης Συνάντησης Εταίρων, που διοργάνωσε στη Λευκωσία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν των 130 επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

ΑΠΟ: ΚΥΠΕ