ΚΥΠΡΟΣ

Το Τμ. Φορολογίας αδυνατεί να εισπράξει το 50% των καθυστερημένων φόρων

10:03 - 26.11.2018

Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνεται μέσα από τον Έλεγχο του Τμήματος Φορολογίας που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Του Χαράλαμπου Ζάκου

 

Σοβαρά προβλήματα εισπραξιμότητάς καθυστερημένων εσόδων διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση της κατά τον έλεγχο που διενήργησε στο Τμήμα Φορολογίας και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση, ένα μεγάλο μέρος των καθυστερημένων εσόδων (γύρω στο 50%, δηλαδή πάνω από €200 εκατ.), θεωρείται δύσκολο, αν όχι αδύνατο να εισπραχθεί, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να συστήνει στο Τμήμα Φορολογίας όπως αξιολογήσει την κατάσταση και να επικεντρώσει τις προσπάθειες του στην είσπραξη οφειλών που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και τις 31/12/2016 το σύνολο των καθυστερημένων φόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται επιβαρύνσεις και τόκοι, ανερχόταν σε €485,74 εκατ.. Ποσό που οφείλεται από 27.970 περίπου υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα, ενώ κάποια από αυτά είτε δεν μπορούν να εντοπιστούν, είτε έχουν αποβιώσει.

Να σημειωθεί πως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 οι ανείσπρακτοι φόροι έχουν σημειώσει αύξηση 7,91% ή €35,59 εκατ..

Κατά κατηγορία τα καθυστερημένα έσοδα:

Όπως αναφέρει η Έκθεση: «Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, στο συνολικό ποσό των καθυστερημένων οφειλών στις 31.12.2016 ύψους €485,74 εκ., περιλαμβάνονται οφειλές ύψους €287,34 εκ. από 16.737 υφπ, τα οποία είτε βρίσκονται σε διαδικασία παραλαβής/εκκαθάρισης, είτε η εγγραφή τους στο μητρώο έχει ακυρωθεί, είτε έχουν υποβάλει ένσταση στον Έφορο Φορολογίας ή/και στον Υπουργό Οικονομικών, είτε έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, είτε αφορούν σε ποσά για τα οποία δεν υπάρχουν, σύμφωνα με το Τμήμα, ρεαλιστικές προοπτικές για εξόφληση (π.χ. αδύνατος εντοπισμός/αποβιώσαντες). Ειδικότερα αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που δηλώθηκαν από το Τμήμα, από το συνολικό οφειλόμενο ποσό έμμεσης φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ποσό ύψους €43,86 εκ. ή ποσοστό 9,03% αφορά σε αμέσως απαιτητά οφειλόμενα ποσά για τα οποία εφαρμόστηκαν ή αναμένεται να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα που αφορούν σε εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία (memo) ή/και δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (garnishment).

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, για 322 υφπ που αφορούν ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/01/2018 37 σε εταιρείες, η διαδικασία εκκαθάρισης των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραμένουν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α., το ανείσπρακτο συνολικό ποσό ανέρχεται στις 27.3.2018 σε €47,5 εκ. και για 486 υφπ που αφορούν σε ενεργά φυσικά πρόσωπα, η διαδικασία πτώχευσης των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραμένουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α., το ανείσπρακτο συνολικό ποσό ανέρχεται στις 27.3.2018 σε €27,3 εκ. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, 11.230 υφπ οφείλουν μόνο επιβαρύνσεις και τόκους, ύψους €29,8 εκ., που εκκρεμούν για χρόνια αφού προέκυψαν από την πρακτική, πριν την εφαρμογή του Νόμου 95(I)/2000, να γίνεται εξόφληση πρώτα του φόρου και μετά των επιβαρύνσεων και τόκων.

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με ανάλυση παλαιότητας (ageing analysis) των καθυστερημένων εσόδων που ετοιμάστηκε από το Τμήμα και αποστάληκε στην Υπηρεσία μας, από το συνολικό ποσό των καθυστερημένων εσόδων ύψους €485,4 εκ., ποσό ύψους €315.47 εκ. ή ποσοστό 64,95% αφορά σε οφειλές για την περίοδο 1992 - 2010.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα παλαιότητας των καθυστερημένων εσόδων και κατ΄ επέκταση και της εισπραξιμότητάς τους, ενώ σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των καθυστερημένων εσόδων (γύρω στο 50%)είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να εισπραχθεί, θέμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει το Τμήμα»