ΚΥΠΡΟΣ

Ζημιές ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα - Μετά την φορολογία 13 εκ. Ευρώ για το β' τρίμηνο

10:38 - 29.09.2017

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €13 εκατομμυρίων για το β΄ τρίμηνο του 2017 και συνολική ζημιά για το α΄ εξάμηνο ύψους €23 εκατ., λόγω αυξημένων προβλέψεων, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα.

Με τον δείκτη κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) να φτάνει πλέον στο 60%, τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,55% και με την λειτουργία πλατφόρμας διαχείρισης προβληματικών δανείων, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θεωρεί πως είναι σε θέση να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.
 
Κυριότεροι δείκτες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, τα κέρδη πριν από τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν στα €51,8 εκατ., σε σύγκριση µε €58,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016.
 
Η χρέωση της 2ης τριµηνίας του 2017 για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε €50,3 εκατ. Υπήρξε επίσης καθαρό κέρδος ύψους €19 εκατ. από την πώληση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Διαχείρισης Καθυστερήσεων ως επακόλουθο της συμφωνίας με την APS Holdings.
 
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)  ανήλθε στο 13,88% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,55% υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Η Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε, διαθέτει μια  άνετη ρευστότητα που αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ ο χαμηλός δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 47,9%, επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €5,8 δισ., ενώ οι μεικτές χορηγήσεις στα €4,2 δισ. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκε στο 7,7% και το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στο 12,1%.

Το επίπεδο των ΜΕΧ έχει μειωθεί για 7η συνεχόμενη τριμηνία στα €2.354 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017, υποχωρώντας κατά 6% από €2.504 εκατ. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 56,0% από 58,2% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ ήταν βελτιωμένος στο  60,4%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων, ο δείκτης ανήλθε στο 115,3% ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητα του Ομίλου να επιταχύνει τα σχέδια του για απομόχλευση και μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό.

Το σύνολο  των αναδιαρθρώσεων για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2017 φτάνει στα €296 εκατ., ενώ η δυναμική στην παροχή νέων χορηγήσεων παραμένει ισχυρή με €184,8 εκατ. νέες χορηγήσεις να έχουν εγκριθεί κατά την 1η εξαμηνία του 2017 και με άνοδο 3% στο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων . Παράλληλα ποσό ύψους €82 εκατ. διαγράφηκε στα πλαίσια των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.
 Κατά 1η εξαμηνία του 2017, οι προσθήκες στα αποθέματα ακινήτων που προέκυψαν από τον διακανονισμό χρεών των πελατών ανήλθαν στα €63,4 εκατ., καθώς οι πωλήσεις αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση ήταν €40,8 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2017 ανήλθαν σε €66,3 εκατ., μειωμένα κατά 11% σε σχέση με €74,7 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2016. Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ήταν τα μειωμένα δανειστικά επιτόκια του 2017 σε σύγκριση με τις αρχές του 2016 επηρεάζοντας πρωτίστως το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και η μειωμένη λογιστική αξία των απομειωμένων χορηγήσεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους τη 2η τριμηνία του 2017 ανήλθαν στα €32,6 εκατ. και παρουσίασαν μείωση 4% σε σύγκριση με €33,8 εκατ. την 1η τριμηνία του 2017. Η μείωση προήλθε κυρίως από την μείωση στη λογιστική αξία των απομειωμένων χορηγήσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για την 1η εξαμηνία του 2017 ανήλθε στο 2,0% (1η εξαμηνία του 2016: 2,1%).

Τα συνολικά έξοδα την 1η εξαμηνία του 2017 ανήλθαν σε €76,7 εκατ. με άνοδο 6% σε σύγκριση με τα €72,3 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2016, κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων προσωπικού. Τα συνολικά έξοδα για τη 2η τριμηνία του 2017 ανήλθαν σε €37,6 εκατ. και σημείωσαν μείωση 4% σε σύγκριση με €39,0 εκατ. την 1η τριμηνία του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης στα διοικητικά και άλλα έξοδα.


Αντιμετώπιση ΜΕΧ και επέκταση οι δύο στρατηγικοί στόχοι της Τράπεζας

Η Τράπεζα επικεντρώνει πλέον την στρατηγική της στους στόχους της αναδιοργάνωσης και την ανάπτυξης, με τον πρώτο να εστιάζεται στην αντιμετώπιση των ΜΕΧ και τον δεύτερο στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Όπως δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι πρωταρχικής σημασίας για την Τράπεζας γι’ αυτό συνεχίζει να διευρύνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την αποτελεσματική επίλυσή τους.

Πρόσθεσε ότι μέσω της APS θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Holding a.s. Είπε επίσης ότι  η ίδρυση μιας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης χρεών αναμένεται να διευκολύνει τον προσδιορισμό της τιμολόγησης των προβληματικών δανείων και να βοηθήσει στην ανάπτυξη αγοράς προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο.

Έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι η Τράπεζα μπορεί να έχει κερδοφορία και μετά τις προβλέψεις αφού σταθεροποιηθεί η αγορά ακινήτων ή αφού λύσει το πρόβλημα των ΜΕΧ.  

Εξήγησε επίσης ότι η τράπεζα έχει πάρα πολλή ρευστότητα και σκοπεύει να τη διοχετεύσει σε καλό δανεισμό κάτι που καταφέρνει να κάνει τα δύο τελευταία χρόνια. Σημείωσε παράλληλα ότι η τράπεζα έχει βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα δανεισμού της. Η πολιτική της Τράπεζας για αύξηση των χορηγήσεων τον τελευταίο χρόνο, πρόσθεσε, είχε ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να δώσει σε ποσοστό περισσότερα νέα δάνεια απ’ ότι είναι το μερίδιό της στην αγορά.

  Η στρατηγική της Τράπεζας, είπε επίσης, είναι να μπορέσει να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά ώστε να γίνει πολύ πιο κερδοφόρα πριν από τις προβλέψεις. Στη συνέχεια, είπε και αφού τελειώσουν με αυτό το σκέλος θα μελετηθεί και το θέμα της επέκτασης της Τράπεζας είτε με την προσέλκυση περισσότερων καταθέσεων, είτε με την παραχώρηση δανείων, ή ακόμα και με πιθανή συγχώνευση, ένα θέμα για το οποίο, όπως ανέφερε, η Τράπεζα πάντα ενδιαφέρεται και παρακολουθεί.

Θα υπάρξουν κι άλλες εκποιήσεις

Παράλληλα ο κ. Μάτσης ξεκαθάρισε ότι η Τράπεζα θα δείξει μηδενική ανοχή σε όσους μπορούν να πληρώσουν και δεν το κάνουν, αφού όπως είπε κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωση τόσο απέναντι στους καταθέτες όσο και απέναντι σε όσους είναι συνεπείς.

«Υπάρχουν πολλοί δυστυχώς στο νησί οι οποίοι έχουν πάρει τα λεφτά των καταθετών μας, μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν και σκοπεύουμε να δείξουμε μηδενική ανοχή Οπότε θα δείτε και άλλες εκποιήσεις», ανέφερε.

Σημείωσε ωστόσο ότι η Τράπεζα θα είναι ευαίσθητη απέναντι στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και δεν θα βγάλει από τα σπίτια του κόσμο που δεν έχει που να πάει.  

Ανέφερε παράλληλα, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στα νομοθετικά εργαλεία για αντιμετώπισης των ΜΕΧ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και αρκετά κενά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δανειολήπτης προς όφελός του για να μην πληρώνει. Όπως είπε θα πρέπει να κλείσουν αυτά τα κενά, ώστε να αποφευχθούν οι στρατηγικές χρεωκοπίες.

Από ΚΥΠΕ