ΕΜΠΟΡΙΟ

Τριάντα οκτώ προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για τους καταναλωτές στο σύστημα GRAS-RAPEX

08:03 - 24.06.2019

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 17/06/2019 έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 38 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 38 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
 Δέκα (10) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τέσσερα (4) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
 Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 Τρία (3) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
 Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. (PDF)