ΕΜΠΟΡΙΟ

Αλλάζει ο τρόπος σήμανσης των δομικών προϊόντων

13:34 - 11.07.2018

Συμφώνησαν για την Έξυπνη Σήμανση Δομικών Προϊόντων CEN και Construction Products Europe.

Σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός τυποποιητικού εγγράφου CWA (CEN Workshop Agreement) με θέμα την Έξυπνη Σήμανση CE Marking των δομικών προϊόντων(Smart CE), έχουν καταλήγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δομικών Προϊόντων (Construction Products Europe) αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις κάθε σύγχρονης κοινωνίας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι παραγωγοί δομικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (CPR 305/2011) και να παρέχουν τη Δήλωση Επιδόσεων των δομικών προϊόντων (DOP) στην αγορά σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ως απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Σήμανση CE και τη Δήλωση Επιδόσεων, επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης, δοκιμής και δήλωσης των αποτελεσμάτων.
 
Η τεχνολογική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία του CWA, του νέου τυποποιητικού εγγράφου. Η τυποποίηση αποτελεί τον πυρήνα της κοινής τεχνικής γλώσσας και, ως εκ τούτου, ήταν  αναμενόμενο να αναπτυχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο  προαναφερόμενων οργανισμών για τη δημιουργία του εν λόγω ψηφιακού εγγράφου αναφοράς.
 
Η Έξυπνη Σήμανση CE θα παρέχει ένα σύνδεσμο μεταξύ του προϊόντος και της δήλωσης επίδοσης σε ψηφιακή μορφή και θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Οι μελετητές, οι εργολήπτες, οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση και να αξιολογούν με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, όλες τις πληροφορίες της δήλωσης επίδοσης.
 
Η έξυπνη σήμανση Smart CE θα διευκολύνει την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων και θα καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, θα δημιουργεί άμεσο σύνδεσμο με τους κατασκευαστές και τη Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (BIM).
 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) στηρίζοντας την έξυπνη σήμανση CE ακολουθεί τα αιτήματα των καιρών και της τεχνολογίας και συμβάλλει στη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, μέσω της τυποποίησης και δείχνει πώς η τυποποίηση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη των εν λόγω στρατηγικών ψηφιακών στόχων, καταλήγει η ανακοίνωση.