ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αυτές είναι οι δέκα τράπεζες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων

07:55 - 07.07.2020

Τη συμμετοχή δέκα πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι €180 εκατομμύρια ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι τράπεζες είναι: 1. Ancoria Bank Limited, 2 Astrobank Public Company Limited, 3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, 4. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, 5. Societe Generale Bank – Cyprus LTD, 6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, 7.RCB BANK LTD, 8. Αlpha Bank Cyprus Ltd, 9. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και 10. Eurobank Cyprus Ltd
 
Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως επικοινωνήσουν με τα συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ για υπαγωγή τους στο Σχέδιο.
 
To Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.
 
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του
 
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.
 
Το Σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Ιουνίου 2020. Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000
 
Περαιτέρω, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 
Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.
 
Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:
 
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - μέχρι 350 μονάδες βάσης.
 
Μεγάλες επιχειρήσεις - μέχρι 350 μονάδες βάσης
 
Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:
 
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - 200 μονάδες βάσης.
 
Μεγάλες επιχειρήσεις - 150 μονάδες βάσης
 
Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση επιτοκίου μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι  180  εκατομμυρίων ευρώ για  δάνεια επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.