ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ελληνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την αγορά συμμετοχής της MetLife, στην Hellenic Alico Life Insurance

13:09 - 26.12.2019

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σήμερα ολοκλήρωσε τη συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με τη MetLife Services Cyprus Limited για την αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της MetLife, ύψους 27,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited.

Σε ανακοίνωση η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και προσθέτει ότι το ύψος του ανταλλάγματος της πώλησης ανέρχεται σε €5,94 εκατ. και είναι πληρωτέο σε μετρητά. 
 
«Η εξαγορά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες και τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας», υπογραμμίζει.
 
Η πιο πάνω εξαγορά, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για αύξηση των εσόδων της μέσω προμηθειών μέσω της αναδιάρθρωσης και επανατοποθέτησης των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών της στην κυπριακή αγορά.
 
Αναφέρει επίσης ότι, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).