ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ποια περιουσιακά στοιχεία πήρε από τον Συνεργατισμό η Ελληνική και ποια έμειναν στο κράτος

15:45 - 19.12.2018

€9,14 δισ. τα περιουσιακά που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική, λέει η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Περιουσιακά στοιχεία €9,44 δισ, τα οποία μετά την προσαρμογή αποτίμησης μειώνονται σε €9.14 δισ, μεταφέρθηκαν τελικά στην Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), ανακοίνωσε η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ της διαδόχου οντότητας της ΣΚΤ ανακοίνωσε ότι τα δύο μέρη ολοκλήρωσαν σήμερα την αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων που μεταφέρονται στην Ελληνική Τράπεζα. (ΕΤ)

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στην ΕΤ μεταφέρονται τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία, με βάση την τρέχουσα μη ελεγμένη λογιστική αξία:

Χορηγήσεις €4.272εκ.

Ομόλογα €4.074εκ.

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €1.014εκ.

Άλλα περιουσιακά στοιχεία €79εκ, περιλαμβανομένης οφειλής προς την ΕΤ €48,5εκ με βάση την τελική αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται για ολοκλήρωση της Συμφωνίας, συμφωνα με την ανακοίνωση, ανέρχεται σε €9.439εκ. και μετά την προσαρμογή αποτίμησης σύμφωνα με την Συμφωνία σε €9.144εκ.

Παράλληλα στην ΕΤ μεταφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

Καταθέσεις πελατών €8.779εκ.

Υποχρεώσεις προς τράπεζες και άλλες υποχρεώσεις €116εκ.

Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού όπως εγγυητικές επιστολές

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διευκρινίζει πως οι αξίες αυτές διαφέρουν από τις γνωστοποιήσεις που έγιναν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤ, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που μεταφέρονται αποτιμήθηκαν σε εύλογη αξία από την ΕΤ.

Σημειώνει ακόμη ότι η καθαρή αξία ενεργητικού που μεταφέρεται μετά την προσαρμογή αποτίμησης, ανέρχεται σε €247εκ, ενώ η την πραγματοποίηση της συναλλαγής η ΕΤ κατέβαλε ως αντίτιμο το ποσό των €74,2εκ.

Τι παραμένει στο κράτος

Η ΚΕΔΙΠΕΣ σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συγκατατεθεί στη συναλλαγή με την ΕΤ και παρείχε εγγυήσεις με στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την προστασία των καταθέσεων και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα.
Προηγήθηκε η παροχή κρατικής στήριξης η οποία ανέρχεται σε €3,6δις την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιδιώξει να ανακτήσει μέσω της ανεξάρτητης και συνετής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της που παραμένουν στην πρώην ΣΤΚ ως ακολούθως:

Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.371εκ
Ακίνητη περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές ύψους €681εκ και όλη η ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €81εκ
Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €121εκ

Για τη διάδοχη κατάσταση, η ΚΕΔΙΠΕΣ σημειώνει ότι ο σχεδιασμός, που έγινε μέσα από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στην πρώην ΣΚΤ σε θυγατρική εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, την ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία είναι 100% θυγατρική τη ΣΚΤ, η οποία μετανομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ.

Σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τα περιουσιακά στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ θα είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρατική βοήθεια που παρείχε.

«Κατ’ επέκταση τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια. Η επιτυχία στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αξιολογείται τακτικά και σε αυτή τη βάση, θα προσαρμόζεται η επάρκεια των στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχεται σε 280 άτομα, ενώ προσωπικό της πρώην ΣΚΤ ήτοι 242 τον αριθμό, εργάζονται στην Altamira Asset Management Cyprus (Ltd), η οποία από την αρχή του 2018 είναι διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90-ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση. 

«Η σχέση αυτή συνεχίζεται αλλά σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων η συνέχιση της σχέσης υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο οίκο ως προς την συμβατότητα με όρους αγοράς», αναφέρεται.

Εξάλλου το ΥΠΟΙΚ έχει αναθέσει σε συμβουλευτικό οίκο (PwC) την εξεύρεση των κατάλληλων μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στην ΓΔ Ανταγωνισμού πρέπει να είναι εξειδιευμέοι με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των περιουσιακών στοιχείων των ακινήτων. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης διαγωνισμός για διορισμό συμβουλευτικού οίκου που θα υποβάλει συστάσεις για το νομικό πλαίσιο, την οργανωτική δομή, τη στρατηγική της ΚΕΔΙΠΕΣ, την επιλογή του διαχειριστή ως επίσης και την εκποίηση της συμμετοχής στην Altamira Asset Management Ltd.

Από ΚΥΠΕ