ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αυξάνεται σταδιακά ο δείκτης αποθεμάτων ασφάλειας των Τραπεζών σε 2,5% τον Δεκέμβριο του 2019

14:21 - 09.01.2017

Σταδιακή αύξηση δείκτη αποθέματος ασφαλείας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε το νομοσχέδιο αριθμός 3, πρόνοια του οποίου παρέχει τη δυνατότητα μεταβατικών διατάξεων στα ΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία, ώστε το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας να ανέλθει σε 2,5% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 47Β του νομοσχεδίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ, ενώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 το απόθεμα ασφαλείας αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ.

Επίσης, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ.

“Με αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται από τον κοινοτικό κανονισμό για σταδιακή αύξηση του δείκτη αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου είναι ένα μαξιλαράκι που βρίσκεται εκεί για να αντέχουν οι τράπεζες σε περιπτώσεις μεγάλων αναγκών κεφαλαίου”, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε και ο Σύνδεσμος Τραπεζών ο εκπρόσωπος του οποίου ανέφερε ότι η υιοθέτηση μεταβατικών διατάξεων θα έχει θετικές επιπτώσεις στα ΑΠΙ καθώς θα απαλείψει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων (τα οποία υποχρεούνται σήμερα να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 2,5%) σε σχέση με τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης, τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 0,625% τον Δεκέμβριο του 2016.

Ανέφερε επίσης ότι θα απελευθερώσει κεφάλαια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση νέου δανεισμού, για κάλυψη μελλοντικών ζημιών, για μελλοντική αύξηση προβλέψεων (εάν προκύψει ανάγκη) και για κάλυψη όποιων μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών.

ΚΥΠΕ