ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Τράπεζα Κύπρου πωλεί την Kermia και παρακείμενη γη για €26,5 εκατομμύρια

08:52 - 05.04.2016

H Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την Τρίτη (5/4) τη συμφωνία για πώληση της Kermia Hotels Ltd και παρακείμενης γης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τύπου της Τράπεζας  η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος και στην ολοκλήρωση της πορείας του για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης.  

Η τιμή πώλησης έχει καθοριστεί σε €26,5 εκτ. Η συνναλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ύψους περίπου €1,8 εκατ.

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου 2016, κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.  

Η Kermia Ltd, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Τράπεζας, έχει καταλήξει σε συμφωνία για πώληση 100% του ποσοστού συμμετοχής της στην Kermia Hotels Ltd μαζί με παρακείμενη γη (μαζί τα «Περιουσιακά Στοιχεία»), στην περιοχή Αγία Νάπας Κύπρου, στην Aesara Investment Ltd, η οποία επιλέγηκε μέσω διαδικασίας προσφορών. Η Aesara Investment Lτd τελεί υπό τον έλεγχο των Βασίλη Νικολαΐδη και Δημήτρη Νικολαΐδη, μετόχων της Atlantica Leisure Group Ltd.  

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).