ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Οι διοικητικοί σύμβουλοι στην κυπριακή ΕΠΕ

12:09 - 17.02.2017

Από το συγγραφέα και δικηγόρο Παύλο Στ. Κακόπιερο.

Το βιβλίο «Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι στην Κυπριακή ΕΠE», από το συγγραφέα και δικηγόρο, Παύλο Στ. Κακόπιερο, πραγματεύεται τα βασικά ζητήματα του δικαίου που σχετίζονται με τους διοικητικούς συμβούλους εταιρειών στην Κύπρο, παραθέτοντας τις νομοθετικές πρόνοιες και την εφαρμογή των αρχών του κοινοδικαίου και της επιείκειας. Επιπλέον, εξετάζει τη νομολογία και την αντιμετώπιση των εταιρικών προβλημάτων από τα δικαστήρια.

Το βιβλίο αποτελείται από 11 κεφάλαια, μαζί με την Εισαγωγή, στα οποία με απλό τρόπο αναπτύσσονται και επεξηγούνται νομικοί όροι και έννοιες που αφορούν στην κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Λτδ), ενώ γίνεται και αναφορά σε παρεμφερή σημαντικά θέματα του κυπριακού εταιρικού δικαίου, όπως τα ζητήματα της νομικής προσωπικότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης, του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού, των μελών και της γενικής συνέλευσης καθώς και ζητήματα αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης της εταιρείας. Ιδιαίτερη δε έμφαση δίδεται στο ρόλο και τη νομική θέση των διοικητικών συμβούλων με αναλυτική αναφορά ζητημάτων που άπτονται των εξουσιών, των καθηκόντων και των ευθυνών τους έναντι τόσο της εταιρείας και των μετόχων όσο και τρίτων προσώπων.

Το βιβλίο, που υιοθετεί το απλό ύφος αλλά με ικανοποιητική λεπτομέρεια, είναι χρήσιμο ως βασική πηγή πληροφοριών σε δικηγόρους, εσωτερικούς νομικούς συμβούλους, ελεγκτές, συμβούλους εταιρειών και σε άλλους επαγγελματίες και φυσικά στους σπουδαστές του δικαίου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο ως σημαντική καθοδήγηση για τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τους διοικητικούς συμβούλους.

Τη διάθεση του βιβλίου ανέλαβε το GALAXY LAW BOOKSHOP, Λεωφ. Θεμ. Δέρβη 10, Λευκωσία, Τηλ. 22672730.