ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενδιαφέρει τους πελάτες της πρώην Συνεργατικής

05:41 - 03.01.2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Συνεργατικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ «ΣΕ∆ΙΠΕΣ» και των επιστολών που στάλθηκαν προς τους πελάτες που ήταν ασφαλισµένοι µε οµαδικό σχέδιο ζωής το οποίο τερµατίστηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, η CNP CYPRIALIFE ανακοινώνει τα εξής:

Για τους ασφαλισµένους πελάτες που οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις παραµένουν στη «ΣΕ∆ΙΠΕΣ» ή/και δεν διατηρούν οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση, η CNP CYPRIALIFE Ltd έχει ετοιµάσει πρόταση για συµµετοχή τους στο Οµαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Ζωής «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», για το οποίο θα παραλάβουν σύντοµα από τη ΣΕ∆ΙΠΕΣ αναλυτική ενηµερωτική επιστολή.

Στην πρόταση αυτή γίνεται αναφορά στο ασφάλιστρο και στις καλύψεις καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική κάλυψη. Επειδή λόγω των γιορτών η επιστολή της ΣΕ∆ΙΠΕΣ µπορεί να καθυστερήσει, η CNP CYPRIALIFE σας ενηµερώνει ότι µπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάλυψή σας επικοινωνώντας µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας στο 22111213 ή µε επίσκεψη στα κατά τόπους γραφεία της Eταιρίας Παγκύπρια ή επικοινωνώντας µε ένα από τους 250 ασφαλιστικούς συµβούλους της Εταιρίας αναφέροντας την ταυτότητά σας ή τον προσωπικό σας Κωδικό Πελάτη τον οποίο µπορείτε να ζητήσετε από τη ΣΕ∆ΙΠΕΣ στα τηλέφωνα 22793022, 22793032, 22793006.

Η CNP CYPRIALIFE σηµειώνει µε τη σειρά της τη σηµασία της εξασφάλισης του δανείου σας µε ασφαλιστική κάλυψη, καθότι σε περίπτωση ενός ανεπιθύµητου σοβαρού γεγονότος συνεισφέρει στην εξόφληση του δανείου ή παραµένει ένα σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο για την οικογένεια.