ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Επαγγελματική απασχόληση ατόμων με αναπηρία

11:08 - 12.07.2018

Παρ’ όλο που έχουν διεξαχθεί σημαντικές έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την αναπηρία και την απασχόληση, παρόμοια έρευνα είναι ανύπαρκτη στη Κύπρο, κυρίως λόγω της απροθυμίας των σχετικών κρατικών υπηρεσιών να επενδύσουν στο πρόβλημα.

Του Δρα. Ανδρέα Θ. Πετάση*

*Επίκουρος Καθηγητής

American College

Από τη μία, έρευνες που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία θα αποκαλύψουν τα πραγματικά σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και από την άλλη, οι γνώσεις αυτές θα (εξ)αναγκάσουν την πραγματική εφαρμογή του νόμου (Περί ατόμων με Αναπηρίες Νόμο N.127 (Ι) / 2000), διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, είτε με την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες για τυχών διάκριση στις πρακτικές προσλήψεων, είτε μέσω της παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Παρά το γεγονός ότι διάφορες οργανώσεις στη Κύπρο ιδρύθηκαν για να παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες, όπως η κατάρτιση και η προσωπική βοήθεια για την καλύτερη λειτουργία σε δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, οι οργανώσεις αυτές περιορίζονται στην στήριξη ή βοήθεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για απασχόληση και δίκαιη αποζημίωση (Τελική Έκθεση της Κύπρου σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2013)). Το κράτος πρώτα απ’ όλα πρέπει να βρει τα μέσα για να συμπεριλάβει τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες, και τελικά να τους βοηθήσει να συντηρούν τον εαυτό τους χωρίς να χρειάζεται να στηρίζονται σε (χαμηλή) οικονομική κρατική βοήθεια.

Τέλος, οι νομοθετικές προϋποθέσεις σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στη Κύπρο φαίνονται αρκετά όμοιες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι το πρόβλημα της ανεργίας και/ή της υποαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρία δεν έγκειται στις ανεπαρκείς νομοθετικές διατάξεις, αλλά στις αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας. Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι καμία μελέτη δεν έχει διεξαχθεί στη Κύπρο σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας υφίστανται, και αυτό χρειάζεται να αποκαλυφθεί μέσα από μελλοντικές μελέτες.