ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Υποβολή Εκθέσεων ανά χώρα (CbC)

10:18 - 23.01.2017

Ένας από τους στόχους που έθεσε ως προτεραιότητα κατά του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στην ενιαία αγορά, προωθώντας την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα («Country by Country Reporting») σε περιπτώσεις Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, στα πλαίσια ενίσχυσης της φορολογικής διαφάνειας εντός της δικαιοδοσίας της, η Κύπρος προχώρησε στην έκδοση Διατάγματος σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Το εν λόγω Διάταγμα ενσωματώνει στην εθνική φορολογική νομοθεσία τις διατάξεις της τροποποιηθείσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά το πρότυπο για την υποχρεωτική και αυτόματη ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα στον τομέα της φορολογίας.

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις συστάσεις της Δράσης 13 του Σχεδίου Δράσης κατά της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών» του γνωστού πλέον BEPS (Base Erosion and Profits Shifting), όπως προκρίνει και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Διατάγματος που εκδόθηκε, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να αναπτύξουν κανόνες σχετικά με την τεκμηρίωση του καθορισμού των τιμών μεταβίβασης μεταξύ των διασυνοριακών τιμολογήσεων των θυγατρικών εταιρειών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος συμμόρφωσης για τις πολυεθνικές εταιρείες.

Το Υπουργικό Διάταγμα καθορίζει ότι κάθε τελική μητρική οντότητα, φορολογικός κάτοικος Κύπρου, η οποία είναι μέλος Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων με ενοποιημένο κύκλο εργασιών από €750 εκατομμύρια και άνω, υποχρεούται να υποβάλει έκθεση ανά χώρα στο Τμήμα Φορολογίας.

Περαιτέρω, αν η τελική μητρική οντότητα δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου τότε κυπριακή εταιρεία («συνιστώσα οντότητα») μέλος του ίδιου Ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών, η οποία δεν αποτελεί την τελική μητρική οντότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις θα υπέχει υποχρέωση συλλογής πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων ανά χώρα.

Οι υπ’ αναφορά οντότητες οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Φορολογίας εάν αποτελούν την τελική μητρική ή τη συνιστώσα οντότητα, το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του λογιστικού έτους υποβολής εκθέσεων του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Για το λογιστικό έτος 2016 η πρώτη ενημέρωση αναφορικά με το ποια εταιρεία μέλος του Ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών υπέχει υποχρέωση για υποβολή έκθεσης αναφοράς των πιο πάνω πληροφοριών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2017.

Βάσει των προνοιών του Υπουργικού Διατάγματος, η υποβολή έκθεσης ανά χώρα θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 μηνών από το τέλος του εν λόγω λογιστικού έτους. Σημειώνεται ότι για την πρώτη ανταλλαγή ανά χώρα εκθέσεων το Διάταγμα επεκτείνει τη δυνατότητα υποβολής σε 18 μήνες.

Η οντότητα η οποία υπέχει υποχρέωση υποβολής έκθεσης εξ ονόματος του Ομίλου, θα πρέπει να συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ένα πρότυπο πίνακα ο οποίος θα κατατίθεται στο Τμήμα Φορολογίας. Το Τμήμα Φορολογίας με τη σειρά του θα ενεργοποιεί τη διαδικασία για την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών.

Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει την παγκόσμια κατανομή των εισοδημάτων του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα αδιανέμητα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία ανά κράτος μέλος ή Τρίτη χώρα, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος Πολυεθνικών Εταιρειών.

Επιπλέον, με βάσει τον πρότυπο πίνακα η έκθεση ανά χώρα θα πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφο ταυτοποίησης κάθε συνιστώσας οντότητας του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να καθορίζει το κράτος μέλος ή την Τρίτη χώρα στην οποία η συνιστώσα οντότητα έχει τη φορολογική της κατοικία, καθώς και τη φύση των κυριότερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Καταληκτικά, το κλειδί της μεταρρύθμισης της δίκαιης φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα την καταστήσει δικαιότερη και αποδοτικότερη, βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών οι οποίοι θα πρέπει να σταθούν αρωγοί προς ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας.

Η έκδοση του Διατάγματος για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί μια εκ των πολλών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες έγιναν πρόσφατα δέκτες εγκωμιαστικών σχολίων από ηγετικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι έκαναν λόγο για σημαντική πρόοδο της Κύπρου σε θέματα διαφάνειας και φορολογίας.

Κώστας Α. Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος, Φορολογικές Υπηρεσίες, KPMG Limited