ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Φορολογικά Κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις

10:22 - 23.01.2017

Όλο και περισσότερες εταιρίες ψάχνουν να επενδύσουν σε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η Κύπρος πλέον ενισχύει ακόμα περισσότερο το νομικό και φορολογικό πλαίσιο για να δώσει περισσότερα κίνητρα στους επενδυτές αλλά και στις καινοτόμες επιχειρήσεις πέραν από το χαμηλό φορολογικό συντελεστή.

Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος, «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)» σημαίνει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ):

(α) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και

(β) η οποία θα πρέπει, τη στιγμή της επένδυσης να αποτελεί μη εισηγμένη ΜΜΕ και να έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο για την επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου και επιπλέον να πληροί τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) δεν ασκεί δραστηριότητες σε καμία αγορά· ή

(ii) ασκεί δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά (7) έτη μετά την πρώτη εμπορική της πώληση· ή

(iii) χρειάζεται αρχική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται για νέο προϊόν ή τη διείσδυση σε νέα γεωγραφική αγορά, είναι ψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά τα προηγούμενα πέντε έτη

(γ) η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εξής διαδικασία -

(1) Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγκριθεί ως τέτοια από το Υπουργείο Οικονομικών, ή άλλη αρμόδια αρχή που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν αίτησης, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με το οποίο, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της, όπως αναγνωρίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν και δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών:

(i) σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία φορολογικά έτη πριν από το φορολογικό έτος εντός του οποίου γίνεται η επένδυση ή,

(ii) σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της οικονομικής χρήσης

Νοείται ότι, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό και ούτε μπορεί να γίνει έλεγχος της οικονομικής χρήσης, η έγκριση δύναται να βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια αρχή που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών, θα εγκρίνει ή απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «(ΜΜΕ)», εντός ενός μηνός από τη λήψη συμπληρωμένης αίτησης.

(2) Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας που προνοείται στην παράγραφο (1), υπό την μορφή εγκυκλίου.

(3) Μια επιχείρηση παύει να θεωρείται καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για σκοπούς του παρόντος νόμου οποιαδήποτε στιγμή αυτή λάβει συνολική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία ξεπερνά το ανώτατο όριο των €15 εκατομμυρίων.

Τα φορολογικά κίνητρα για επενδυτές με βάση το Άρθρο 9(Α) του Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου ορίζει ότι:

Δαπάνες που διενεργούνται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι ανεξάρτητος επενδυτής, είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού:

(i) το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση.

(ii) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιορισμού της υποπαραγράφου (i) μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού·

(iii) το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ τον χρόνο·

(iv) πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου βάση του παρόντος εδαφίου θεωρείται ανεξάρτητος επενδυτής εάν δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην οποία επενδύει, εκτός κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας, όπου θεωρείται ότι οι ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών, είναι ανεξάρτητοι από αυτήν˙

(v) Ο Έφορος δύναται να μην επιτρέψει την παραχώρηση οποιασδήποτε έκπτωσης δυνάμει των διατάξεων παρόντος εδαφίου, εάν πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου βάση του παρόντος εδαφίου, δεν διατηρήσει στην κατοχή του την εν λόγω επένδυση στην καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για ελάχιστη περίοδο τριών ετών.

(vi) Ο Έφορος δύναται να μην επιτρέψει την παραχώρηση οποιασδήποτε έκπτωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που κρίνει ότι έχουν γίνει ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην παραχώρηση της σχετικής έκπτωσης και καταστρατηγούν οποιαδήποτε ανώτατα όρια που τίθενται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 2017.