ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Διορισμός διοικητικών συμβούλων και άλλων αξιωματούχων

10:21 - 13.10.2016

Θέματα ΦΠΑ επί της αξίας της καταβληθείσας αμοιβής

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΦΠΑ 151 του Τμήματος Φορολογίας, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 05/05/2011, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε συμβούλους διορισμένους στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών υπόκεινται σε ΦΠΑ του κανονικού συντελεστή (19%). Παρά ταύτα, δεν απαιτείται η απόδοση ΦΠΑ όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε διοικητικούς συμβούλους που θεωρούνται υπάλληλοι της εταιρείας ή διορίζονται στο διοικητικό της συμβούλιο βάσει συμβατικής υποχρέωσης θυγατρικής προς μητρική εταιρεία στα πλαίσια αγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης και δεν παρέχουν εξιδεικευμένες συμβουλές.  

Συνεπώς, με βάση την εγκύκλιο 151, έτσι όπως ισχύει μέχρι στιγμής, όταν λογιστές, δικηγόροι ή εταίροι σε επαγγελματικούς οίκους διορίζονται διοικητικοί σύμβουλοι έναντι αντιπαροχής, αυτό θεωρείται παροχή υπηρεσίας με αποτέλεσμα την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ, εκτός εάν συντρέχουν οι εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν.  

Προτεινόμενη τροποποίηση της εγκυκλίου 151

Το Τμήμα Φορολογίας επεξεργάζεται την άμεση τροποποίηση της εγκυκλίου 151, προτιθέμενο να θέσει εκτός ΦΠΑ διάφορες περιπτώσεις ανάληψης αξιωμάτων, όπως οι ακόλουθες: (1) Διορισμός λόγω προσωπικής αξίας, επαγγελματικής πείρας ή εξειδικευμένης γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης  ή θέσης του κατέχοντος στην κοινωνία. (2) Διορισμός προσώπου που δε γίνεται στα πλαίσια ή για προώθηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται. (3) Διορισμός προσώπων που έχουν αφυπηρετήσει από την ενεργή επαγγελματική τους ειδικότητα και ασκούν απλώς τα καθήκοντα του αξιώματος που τους ανατέθηκε. (4) Διορισμός προσώπων που κατέχουν θέση μισθωτού στην εταιρεία όπου έχουν αναλάβει αξίωμα (5) Αποδοχή αξιώματος σε τραπεζικό οργανισμό σύμφωνα με την «Οδηγία προς αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλόλητας μελών διοικητικού οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων» που εκδίδεται βάσει των άρθρων 11(3Γ), 18 και 41 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (αρ. 4) του 2013. Τονίζεται ότι η προώθηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας ή συμφέροντος από διοικητικό σύμβουλο στους τραπεζικούς οργανισμούς απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Να σημειωθεί ότι, παρόλο που η έννοια του “αξιώματος” δεν προσδιορίζεται στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία, εντούτοις για σκοπούς ΦΠΑ ερμηνεύεται ως διορισμός σε υπεύθυνη θέση ο τίτλος της οποίας προσδίδει/προσδιορίζει γενικώς γνωστά και αναμενόμενα καθήκοντα.

Άρθρο 3(5) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας

Η προτεινόμενη τροποποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου 151 βασίζεται στο άρθρο 3(5) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας σύμφωνα με το οποίο η αντιπαροχή που λαμβάνει κάποιο πρόσωπο από την αποδοχή αξιώματος (διορισμός του ως διευθυντής ή αξιωματούχος) αποτελεί παροχή υπηρεσίας μόνο όταν γίνεται στα πλαίσια ή για προώθηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή άσκησης άλλης εμπορικής δραστηριότητας. Συνεπώς, ο φορολογικός χειρισμός των αμοιβών που εισπράττουν οι διοικητικοί σύμβουλοι καθορίζεται από το κατά πόσο οι ίδιοι οι σύμβουλοι αποδέχονται τον διορισμό τους μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος που ασκούν ή όχι.

Το τελικό κείμενο της τροποποιημένης ερμηνευτικής εγκυκλίου 151 αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα από το Τμήμα Φορολογίας. Η εν λόγω εγκύκλιος, σε συνδυασμό με σειρά νομοσχεδίων που πρόκειται σύντομα να κατατεθούν προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως π.χ. η κατάσχεση κινητής ιδιοκτησίας για ικανοποίηση οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας, η φορολόγηση της οικοδομήσιμης γης στα πλαίσια εξάσκησης οικονομικής δραστηριότητας και η αναγκαστική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από νομικά πρόσωπα, πρόκειται να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία. Το σύνολο των αναμενόμενων τροποποιήσεων της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας πρόκειται να παρουσιαστεί εκτενώς σε σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο της KPMG στις 25 Νοεμβρίου.        

Των Χάρη Χαραλάμπους, Διοικητικό Σύμβουλο, KPMG Ltd και

Ειρήνης Λαγού Μούντη, Senior Manager, KPMG Ltd

*Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων Μελών της KPMG.  

Η επωνυμία  της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative, Ελβετικού Οργανισμού.