ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

11:12 - 23.05.2016

Κάθε χρηματοοικονομικό κέντρο οφείλει να αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται στους επενδυτές είτε αυτοί προέρχονται εντός της χώρας είτε από το εξωτερικό.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως τον χαμηλό εταιρικό φόρο, την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρων σε τόκους και μερίσματα όταν λαμβάνονται από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και την απαλλαγή από το φόρο κερδών που προέρχονται από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα και μερίδια (units) οργανισμών συλλογικών επενδύσεων / επενδυτικών ταμείων.


Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά αυτούς τους οργανισμούς καθώς και τους διαχειριστές τους έχει ολοκληρωθεί ενώ αναμένεται να εκσυγχρονισθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές, ακόμη περισσότερο με τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές. Μέσω της συγκεκριμένης αγοράς και των επενδυτικών οχημάτων διακινούνται τεράστια κεφάλαια και γίνονται μεγάλες επενδύσεις.


Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δίνουν τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους, βάσει των ιδρυτικών εγγράφων και ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται από τις εποπτικές αρχές. Επιπρόσθετα,  η συνεχής εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πιστή εφαρμογή των προνοιών των προαναφερόμενων εγγράφων, αποτελεί επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα για τους επενδυτές.


Η μορφή του ταμείου εξαρτάται τόσο από το είδος των επενδυτών (αν είναι επαγγελματίες ή όχι) όσο και από τον τύπο των εργασιών του, δηλαδή σε ποιους τομείς και γεωγραφικούς χώρους θα επενδύσει και ποια θα είναι τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Επιπλέον, μπορεί να πάρει τη μορφή εταιρείας μεταβλητού ή σταθερού κεφαλαίου (η πρώτη αποτελεί την πιο συνήθης  πρακτική) ή του συνεταιρισμού.


Μια σημαντική καινοτομία αυτών των οργανισμών είναι η δυνατότητα δημιουργίας επενδυτικών τμημάτων (compartments).  Αν για παράδειγμα ένα ταμείο αποφασίσει να επενδύσει σε δύο τομείς όπως τα ακίνητα και τη ναυτιλία, δίνεται η ευκαιρία στον επενδυτή να επενδύσει στον κάθε τομέα ξεχωριστά μέσω των επενδυτικών τμημάτων. 


Ένα τέτοιο ταμείο για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει τους διαχειριστές του οι οποίοι πρέπει να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο και στις εργασίες του ταμείου, τον πάροχο διοικητικών υπηρεσιών (administrator) ο οποίος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών όπως την έκδοση και την εξαργύρωση των μεριδίων του ταμείου, καθώς και τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού σύμφωνα με το καταστατικό του, τον εξωτερικό ελεγκτή και νομικό σύμβουλο και τον θεματοφύλακα του ο οποίος μπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ΕΠΕΥ, ή άλλη οντότητα που υπόκεινται σε προληπτική ρύθμιση και διαρκή εποπτεία και που εμπίπτει στις κατηγορίες ιδρυμάτων οι οποίες ορίζονται από το κράτος καταγωγής της ως επιλέξιμες για θεματοφύλακα.


Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όχημα για επενδύσεις εντός της Κύπρου ή για επενδύσεις μέσω της Κύπρου, εφόσον η χώρα πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων της, διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο συμφωνιών απαλλαγής διπλής φορολογίας. Μπορεί δηλαδή η χώρα μας να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των επενδυτών και των επενδυτικών ευκαιριών. Άλλωστε αυτό γίνεται εδώ και αρκετό καιρό σε άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα.


Η προώθηση του τομέα πέραν από την εξειδίκευση όσων παρέχουν υπηρεσίες συναφή με τα επενδυτικά ταμεία απαιτεί την καλλιέργεια της ανάλογης κουλτούρας, ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. 


Η προσέλκυση διεθνούς φήμης διαχειριστών επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο αποτελεί το μεγάλο στοίχημα εφόσον θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να ενισχύσει την εικόνα της στο συγκεκριμένο τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν παραχωρηθεί μέσω των φορολογικών νομοθεσιών συγκεκριμένα κίνητρα, όπως για παράδειγμα η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος για δέκα έτη του 50% των απολαβών ατόμου που εργοδοτείται για πρώτη φορά στην Κύπρο με ετήσιο μισθό τουλάχιστον 100.000 ευρώ.


Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών αποδείχτηκε ανθεκτικός στην κρίση και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης. Οι αλλαγές όμως στον τομέα, στις ανάγκες των επενδυτών και τις κανονιστικές διατάξεις επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού, με την προώθηση νέων προϊόντων / υπηρεσιών και αγορών. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον κρύβει κινδύνους αλλά δίνει και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης.