ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Φορολογικός Οδηγός

09:49 - 25.04.2016

Η φορολογική συμμόρφωση των νομικών και φυσικών προσώπων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργίας μιας οικονομίας.

Όπως και η παροχή φορολογικών κινήτρων σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η Κύπρος κατάφερε να διατηρήσει τα σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα ως χρηματοοικονομικό κέντρο παρά την οικονομική κρίση. Απαλλαγή του κέρδους από πώληση μετοχών, καμία παρακράτηση φόρου στην περίπτωση πληρωμής μερισμάτων και τόκου σε μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ειδικό καθεστώς για εισοδήματα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και φυσικά ο χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας.  


Το 2015 εγκρίθηκε μια σειρά φορολογικών μέτρων σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικό κέντρο και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Παράδειγμα αποτελεί η μη καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για κέρδη από διάθεση ακινήτου, φτάνει αυτό να αγοράστηκε μέχρι το τέλος του 2016. Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και πρόνοιες περιορισμού της φοροδιαφυγής. 


Μια από τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας στοχεύει στο να προσελκύσει επιχειρηματίες και διαχειριστές κεφαλαίων για μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο. Ουσιαστικά άτομα που εγκαθίστανται στην Κύπρο και λαμβάνουν μισθοδοσία πέραν των εκατόν χιλιάδων ευρώ, θα φορολογούνται το 50% των εισοδημάτων τους για τα δέκα πρώτα χρόνια της διαμονής τους στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι πριν τις τροποποιήσεις, η περίοδος αφορούσε τα πέντε έτη.


Το μέτρο αυτό συνδέεται με την τροποποίηση που είχε γίνει τον Ιούλιο και αφορούσε το νόμο για την επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα. Κάθε φορολογικός κάτοικος Κύπρου (άτομο δηλαδή που διαμένει πέραν των 183 μερών σε ένα χρονολογικό έτος στην Κύπρο) υπόκειται σε καταβολή έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα που έχουν σχέση με ενοίκια, τόκο και μερίσματα εισπρακτέα. Με την τροποποίηση που έγινε το περασμένο καλοκαίρι άτομο που έρχεται στην Κύπρο και γίνεται φορολογικός κάτοικος της χώρας για τα πρώτα δεκαεπτά χρόνια απαλλάσσεται από την καταβολή άμυνας.


Τα πιο πάνω αναμένονται να προσελκύσουν επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι έχουν διάφορες επενδύσεις στο εξωτερικό τις οποίες κρατούν μέσω ιθύνουσας εταιρείας. Τα φορολογικά κίνητρα ενισχύουν και το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων, εφόσον δίνονται περισσότερα οφέλη.
Επεκτείνεται, επιπλέον, η εφαρμογή των επιταχυνόμενων αποσβέσεων μέχρι το 2016. Αυτό σημαίνει ότι 20% του κόστους από οποιεσδήποτε αγορές μηχανημάτων για επιχειρηματικούς σκοπούς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα αντί 10% που ήταν προηγουμένως. Για επενδύσεις σε επιχειρηματικά ακίνητα το ποσοστό που μπορεί να αφαιρείται ανά έτος από το φορολογητέο εισόδημα επιχείρησης είναι 7% αντί 4%.


Επιπλέον, τροποποιείται ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ώστε να υπόκειται σε φορολόγηση η πώληση μετοχών εταιρεία που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ακίνητη περιουσία στην Κύπρο (πιο συγκεκριμένα τουλάχιστο 50% της αξίας των μετοχών να πηγάζει από την ακίνητη περιουσία που κρατείται από την εταιρεία). Η τροποποίηση αυτή σκοπεύει στον περιορισμό της φοροαποφυγής, δηλαδή να αποφεύγεται να μπαίνουν δύο και τρείς εταιρείες πάνω από την εταιρεία που κατέχει το ακίνητο, και με την πώληση των μετοχών της τελευταίας να μην καταβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.


Πέραν του πιο πάνω μέτρου περιορισμού της φοροαποφυγής είναι η συμπερίληψη στη νομοθεσία άρθρου σύμφωνα με το οποίο ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να επιβάλει φόρο σε περίπτωση που αναδιοργανώσεις εταιρειών γίνονται χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος εμπορικός σκοπός, αλλά μόνο για σκοπούς αποφυγής πληρωμής φόρων. Αναδιοργανώσεις αφορούν συγχωνεύσεις και μεταφορές περιουσιακών στοιχείων και κλάδων επιχείρησης εντός ομίλου. 
Όλες οι πιο πάνω αλλαγές καθώς και πολλές άλλες πρόνοιες των φορολογικών νομοθεσιών ενσωματώνονται στο φορολογικό οδηγό της KPMG Κύπρου.

Επιπλέον, υπάρχουν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και αναλυτικό φορολογικό ημερολόγιο ώστε ο φορολογούμενος πολίτης να μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Το φορολογικό τμήμα της KPMG με συνεταίρους υπεύθυνους σε όλες τις επαρχίες είναι έτοιμο να παρέχει οποιαδήποτε εξειδικευμένη πληροφόρηση.