ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

09:28 - 04.06.2019

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15/3/2019, και γνωστοποίησης της έναρξης ισχύος του από τον Υπουργό Εσωτερικών στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ. 4694, ημερ. 27/3/2019, ανακοινώνει ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άνωθεν ψηφισθέντος Νόμου έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 6/5/2019, Συμβουλίο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με γνωτοσποίηση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.4623, ημερ.27/5/2019.

2. Δεδομένων των πιο πάνω ανακοινώνεται ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, βάσει του περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμου, Άρθρο 6 (στ) (i) από: πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών.

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τα εξής:

  • Πρωτότυπο του πτυχίου τους συνοδευμένο με την κατάλληλη πιστοποίηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ (με αντίγραφα αυτών).
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (με αντίγραφο).
  • Πιστοποιητικό εργοδότη για διετή πείρα στη μετάφραση ή πιστοποιητικό από Κοινωνικές Ασφαλίσεις (με αντίγραφο).
  • Πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα τηλέφωνα 22 801133 ή 22 801105.