ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.050 νέοι πτυχιούχοι εργοδοτήθηκαν σε επιχειρήσεις με το Σχέδιο της ΑνΑΔ - ΠΙΝΑΚΑΣ

10:19 - 07.01.2019

Η ΑνΑΔ, στο πλαίσιο συστηματικής αξιολόγησης των παρεμβάσεων της, ολοκλήρωσε μελέτη με θέμα «Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2017)».

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ, για κάλυψη αναγκών κατάρτισης νεοπροσληφθέντων πτυχιούχων.

Το 2017, 1.050 νέοι πτυχιούχοι εργοδοτήθηκαν σε επιχειρήσεις και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το Σχέδιο έχει καταλυτική επίδραση στην απασχολησιμότητα, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (93,5%) είναι εργαζόμενοι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο, με το 78,8% από αυτούς να εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου εργάζονταν στο πλαίσιο του Σχεδίου.

Εξετάζοντας διαχρονικά από το 2014 αποτελέσματα αξιολόγησης του Σχεδίου, παρατηρείται σταθερή σημαντική βελτίωση στην απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι με καθεστώς πλήρους και μόνιμης απασχόλησης (93,4%).

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο (96,2%) και έχουν αξιοποιήσει σε πολύ καλό ως καλό βαθμό τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν (94,6%). Παράλληλα, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (98,9%) θα παρότρυναν τρίτους να συμμετάσχουν στο Σχέδιο.

Καταληκτικά, σύμφωνα με τη μελέτη, τα ψηλά ποσοστά απασχόλησης των συμμετεχόντων και ο ψηλός βαθμός ικανοποίησης που εκφράζουν από τη συμμετοχή τους αποδεικνύουν έμπρακτα τη χρησιμότητα της οργανωμένης ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας.