ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το Δήμο Λάρνακας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαθέσιμο ποσό 30,000 Ευρώ.

14:21 - 06.11.2017

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου), δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προληπτικού κοινοτικού προγράμματος στήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες[1]. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει όλους τους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας (Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Λευκάρων, Δρομολαξιάς- Μενεού, Αθηένου). Το διαθέσιμο ποσό είναι 30.000 ευρώ.

Η αποδέσμευση του ποσού θα γίνει σε δύο δόσεις, με α’ δόση το ποσοστό του 70% του επιχορηγημένου ποσού και σε β’ δόση το υπόλοιπο 30% εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση του προγράμματος (παραδοτέων/εκθέσεων).
Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2017 και η ολοκλήρωση του τον Νοέμβριο 2018. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται για την περίοδο ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ένα χρόνο συν ένα κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

Με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΑΣΚ, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσαν.
 
Τεκμηρίωση

Με βάση τη Στρατηγική της ΕΕ για τις ουσίες εξάρτησης 2013-2020 αλλά και το επιλεγμένο θέμα “Drugs and Vulnerable groups of young people” του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA, 2008), έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για στοχευμένα προγράμματα καθώς και προγράμματα που εμπλέκουν την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Η τεκμηρίωση καταδεικνύει ότι συχνά τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες δεν λαμβάνουν τη δέουσα στήριξη έτσι ώστε να αποτραπούν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες που υφίστανται λόγω της κατάστασης που βιώνουν, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό τους αποκλεισμό αλλά και τη δική τους εμπλοκή με ουσίες εξάρτησης.

Οι ευάλωτες ομάδες1 στις οποίες στοχεύει η συγκεκριμένη πρόταση συνάδει τόσο με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, όσο και με τις διεθνείς προδιαγραφές σε σχέση με την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης, όπως αυτές καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη (UNODC, 2013) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το να ανήκει κάποιος σε μια ομάδα που θεωρείται υψηλού κινδύνου δεν σημαίνει αυτόματα ότι το άτομο θα αναπτύξει πρόβλημα χρήσης ουσιών εξάρτησης. Η ευαλωτότητα σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται στο αυξημένο ρίσκο για την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών.

Το “Social Development model” (Hawkins & Catalano) αναφέρει  ότι τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες χρειάζεται να έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να νιώσουν αγάπη, ικανά  και σημαντικά. Παρεμβάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο θέμα της χρήσης ουσιών εξάρτησης έχουν αποδειχτεί πιο αποτελεσματικές επειδή αγγίζουν/ικανοποιούν ανάγκες που συσχετίζονται με τη χρήση ουσιών εξάρτησης.

Ο Πυλώνας Πρόληψης της Εθνικής Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση υγιούς τρόπου ζωής ανάμεσα σε παιδιά και νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση και την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης. Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2013-2020 αναφέρει ότι τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να  περιλαμβάνουν την προώθηση υγιών τρόπων ζωής, σημειώνοντας παράλληλα και τη σημασία στοχοθετημένων μέτρων πρόληψης, δηλαδή επιλεκτικής και ενδεδειγμένης, που θα απευθύνονται σε οικογένειες και κοινότητες.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη της χρήσης ουσιών από τους εφήβους/ νέους και της παραβατικής συμπεριφοράς. Οι κοινοτικές συνεργασίες προωθούνται ως ένας μηχανισμός για την κινητοποίηση των κοινοτήτων να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Η παροχή ευκαιριών, δεξιοτήτων και αναγνώρισης στους νέους ενισχύει τη σύνδεση τους με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. Οι ισχυροί αυτοί δεσμοί ενθαρρύνουν τους νέους να υιοθετήσουν υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (University of Washington, 2017).

Συνοπτική Περιγραφή/Γενικός Στόχος του Έργου

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης στις ευάλωτες ομάδες που διαμένουν στους Δήμους της επαρχίας Λάρνακας, αλλά και στις οικογένειες τους, με απώτερο στόχο την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από ψυχοκοινωνικές συνθήκες που ενδέχεται να βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής και την αποτροπή ή/και διαχείριση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. 

Ειδικοί Στόχοι

Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με την εκτίμηση αναγκών των κατοίκων κάθε Δήμου καθώς και των υφιστάμενων υπηρεσιών και υποδομών κάθε Δήμου

 Διασφάλιση της συνεργασίας των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών ή Φορέων για εφαρμογή του προγράμματος (π.χ. Αστυνομικοί της Γειτονιάς, Δημοτική Αρχή, Σχολεία, ΜΚΟ κ.ο.κ)

Συνεργασία και συντονισμός με τους αρμόδιους Λειτουργούς του εκάστοτε Δήμου και αξιοποίηση των δικών τους υπηρεσιών και συνεργασιών

Προώθηση και εφαρμογή μηχανισμού εντοπισμού (π.χ. street work και συνεργασία με Σχολεία, Υπηρεσίες κτλ) των παιδιών και εφήβων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και των οικογενειών τους. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των ευάλωτων ομάδων απαιτείται να συνοδεύεται από σχετική πιστοποίηση της πληροφόρησης από παράγοντες της περιοχής (π.χ. Δημοτική αρχή, Σχολείο κ.τ.λ), ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138/(I)2001.

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθοδήγησης και δικτύωσης καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα με τη χρήση ουσιών και τις οικογένειες τους.

Εκτίμηση ατομικών και ομαδικών αναγκών των ευάλωτων ομάδων και των κενών που παρατηρούνται σε ότι αφορά την πολύ-επίπεδη στήριξη τους.

Αξιοποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών/ προγραμμάτων/ παρεμβάσεων που λειτουργούν στους Δήμους, όπως:

Αθλητικές και εναλλακτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του ΚΟΑ και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών (π.χ. ακαδημίες, σχολές χορού, μουσικής κ.α.)

Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της Μικρής Άρκτου
Προγράμματα και Υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των Παιγνιοθηκών
Μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας για συμμετοχή παιδιών σε δωρεάν εναλλακτικές δραστηριότητες, των επιμορφωτικών μαθημάτων, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, του Ανοικτού Σχολείου κ.α.

Γνωστοποίηση για λειτουργία του προγράμματος και του Συμβουλευτικού Σταθμού στους Δημότες

Κινητοποίηση της ομάδας στόχου για συμμετοχή της σε πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες του Δήμου
Αξιολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται στις ομάδες πληθυσμού (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή), καθώς και της πιθανής επίδρασης του προγράμματος στους συμμετέχοντες.

Εργαλεία αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε και στo σύνδεσμο http://www.emcdda.europa.eu/eib

Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολο του.
 
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του προγράμματος προνοείται δωρεάν παραχώρηση χώρου από τους Δήμους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για σκοπούς στέγασης του Συμβουλευτικού Σταθμού ή/και των άλλων υπηρεσιών του προγράμματος.
 
Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί υφιστάμενη δραστηριοποίηση στην περιοχή εφόσον πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια της προκήρυξης. 
 
 Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η κάθε πρόταση προκειμένου να εξεταστεί:

Προϋπόθεση για εξέταση της πρότασης θα είναι η σύμπραξη[2] δύο ή και περισσοτέρων φορέων για σκοπούς υλοποίησης του προγράμματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε πρότασης βρίσκονται στο Παράρτημα IΙ.

Τα στοιχεία που  απαιτείται να κατατεθούν στο ΑΣΚ αφορούν στα εξής (βλ. Παράρτημα Ι):

Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος

Νομικό καθεστώς λειτουργίας των αιτητών

Στοιχεία Συντονιστή/ων του προγράμματος (μαζί με σχετικά βιογραφικά)

Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με σχετικά βιογραφικά) και συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων. Τα άτομα που αναμένεται να προσληφθούν για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος θα θεωρούνται αυτοτελή εργοδοτούμενα συνεπώς δεν προνοείται η καταβολή των τελών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον φορέα υλοποίησης.

Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης[3]. Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια.

Μεθοδολογία και σχεδιασμός ανά στάδιο εφαρμογής του έργου:
 
Φάση 1η – Προετοιμασία/ συντονισμός
 
Σύσταση/ τρόπος λειτουργίας Συντονιστικής Επιτροπής (συμμετοχή λειτουργού του ΑΣΚ και εκπροσώπου των Δήμων)
Οριστικοποίηση πλάνου εργασιών – ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο να αναγράφονται ο συνολικός αριθμός ωρών του προγράμματος και η κατανομή των ωρών ανά φάση δράσης και ανά επαγγελματία. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισότιμη κατανομή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ωρών ανά Δήμο.

Συντονισμός με το ΑΣΚ αναφορικά με το πλάνο εργασίας

Διασφάλιση της συνεργασίας των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών ή Φορέων για εφαρμογή του προγράμματος
Δημιουργία συνεργιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τοπικούς παράγοντες, κρατικές υπηρεσίες ή ΜΚΟ για γνωστοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.

Συνεργασία και συντονισμός με τους αρμόδιους Λειτουργούς του εκάστοτε Δήμου και αξιοποίηση των δικών τους υπηρεσιών και συνεργασιών
 
Φάση 2η- Εκτίμηση αναγκών

Συλλογή στοιχείων των υφιστάμενων υπηρεσιών/υποδομών σε κάθε Δήμο για σκοπούς αξιοποίησης τους
Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με την εκτίμηση αναγκών των κατοίκων κάθε Δήμου
Εκτίμηση ατομικών και ομαδικών αναγκών των ευάλωτων ομάδων και των κενών που παρατηρούνται σε ότι αφορά την πολύ-επίπεδη στήριξη τους
 
Φάση 3η – Εφαρμογή του Προγράμματος

Ετοιμασία εντύπου για συμμετοχή στο πρόγραμμα και διάχυση του στους συνεργαζόμενους φορείς με στόχο την ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων και την κινητοποίηση τους για συμμετοχή

Εξασφάλιση πιστοποίησης ευάλωτων ομάδων των ενδιαφερομένων για διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες αξιοποιώντας φορείς της περιοχής (π.χ. Δημοτική Αρχή, Σχολείο κτλ) διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138/(I)2001
Εφαρμογή μηχανισμού εντοπισμού ευάλωτων ομάδων μέσω υπηρεσίας «δουλειάς στο δρόμο» (street work) από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς (αναγκαία η συμμετοχή δύο επαγγελματιών ανά εξόρμηση)

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθοδήγησης και δικτύωσης καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα με τη χρήση ουσιών και τις οικογένειες τους

Αξιοποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών/ προγραμμάτων/ παρεμβάσεων που λειτουργούν στην Επαρχία Λάρνακας, όπως:
Αθλητικές και εναλλακτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του ΚΟΑ και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών (π.χ. ακαδημίες, σχολές χορού, μουσικής κ.α.)

Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της Μικρής Άρκτου
Προγράμματα και Υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των Παιγνιοθηκών
Μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας για συμμετοχή παιδιών σε δωρεάν εναλλακτικές δραστηριότητες, των επιμορφωτικών μαθημάτων, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, του Ανοικτού Σχολείου κ.α.

Γνωστοποίηση για λειτουργία του προγράμματος και του Συμβουλευτικού Σταθμού στους Δημότες

Κινητοποίηση της ομάδας στόχου για συμμετοχή της σε πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες του Δήμου
 
Φάση 4η – Αξιολόγηση προγράμματος

Αξιολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται στις ομάδες πληθυσμού (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή), καθώς και της πιθανής επίδρασης του προγράμματος στους συμμετέχοντες. Εργαλεία αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε και στo σύνδεσμο http://www.emcdda.europa.eu/eib.

Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολο του.
 
Εκθέσεις

Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων:

Έκθεση σχεδιασμού, (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου) η οποία να συμπεριλαμβάνει:
Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του.

Τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν

Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται

Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία
Συμφωνητικά συνεργασίας των ατόμων που προσλήφθηκαν για την εφαρμογή της Σύμβασης, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα

Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.
 
Τριμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης, από την ημερομηνία ανάληψης της σύμβασης με πληροφορίες αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν και τυχόν αλλαγές.
 
Τελική Έκθεση υλοποίησης η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος (το αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)Νόμου 138/(I)2001, τα εξής:
στοιχεία σε σχέση με  το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες, φύλο, κοινωνικό-οικονομικό κλπ),
έκθεση εκτίμησης αναγκών των περιοχών

κατάλογο των συνεργατών

δραστηριότητες που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα,

αποτελέσματα,

αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος.

Άλλες Υποχρεώσεις

Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του έργου και για εκ των προτέρων τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. Σημειώνεται ότι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια συνεννόησης και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να σε περίπτωση που καταστεί τέτοια ανάγκη. Τέλος, με τη διεκπεραίωση του προγράμματος ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει τα εξής:
αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με τα σχετικά αποδεικτικά,
ονομαστική κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, έντυπο καταβολής Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποδεικτικά  στοιχεία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τη διάρκεια του προγράμματος, αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό.
 
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (2013). Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. ΑΣΚ, Λευκωσία

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013). Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2016)   (2013/C 351/01)

United Nations Office on Drugs and Crime (2013). International Standards on Drug Use Prevention. United Nations, Vienna

University of Washington (2017). Communities that Care. Retrieved from http://www.communitiesthatcare.net/
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος δεν συμφωνεί με την πρόταση που υποβλήθηκε,  το ΑΣΚ  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος,  ή  όλο το ποσό.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής,  27 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00 μ. μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Λειτουργό κα. Λήδα Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22442960 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Να συμπληρώσετε την αίτηση με γνώμονα τα κριτήρια αξιολόγησης (σελίδα 15)
 
1.   Όνομα Φορέα:
 

2.   Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση:
 

3.  Τηλέφωνο:
              

4.  Τηλεομοιότυπο:
 

5.   Ηλεκτρονική διεύθυνση  (email):
 

6.   Πρόσωπο επικοινωνίας
      (τηλέφωνο - ηλεκτρονική  διεύθυνση):
 

7.   Τίτλος προγράμματος:
 
 
 

Σύντομη περιγραφή:
Αναμένεται από τον/την αιτητή/τρια να περιγράψει σε συντομία το πρόγραμμα
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Ανάλυση του σκεπτικού του προγράμματος και τη σχετική θεωρητική στήριξη των δράσεων του εν λόγω προγράμματος 

Πληθυσμός στόχος:
-Λεπτομερής περιγραφή  της διαδικασίας εντοπισμού ευάλωτων ομάδων και μέθοδο διασφάλισης της επιθυμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.
-Ανάλυση αναγκών
 

11. Στόχοι του προγράμματος
 
 
 
 
 
 
 

12. Δράσεις του προγράμματος (συνδεόμενες με τους Στόχους)
 
 
 
 
 
 
 

13. Δείκτες επιτυχίας, προβλεπόμενα αποτελέσματα:
-Λεπτομερής καταγραφή των δεικτών επιτυχίας για κάθε στόχο/δράση του προτεινόμενου προγράμματος
-Περιγραφή του τύπου αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί ανά στόχο/δράση
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Άλλοι Φορείς- Συνεργάτες:
-Περιγραφή διαδικασίας σύναψης συνεργασίας.
-Στην περίπτωση συνεργασίας  δυο ή περισσοτέρων φορέων απαιτείται η υποβολή προ-συμφωνητικού εγγράφου που να διασφαλίζει τη σύναψη συνεργασίας σε περίπτωση έγκρισης.
-Στην περίπτωση έγκρισης του προγράμματος θα ζητηθεί επίσημη επιστολή για τη δέσμευση των φορέων και συμφωνητικό που επεξηγεί τους τρόπους συνεργασίας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Λεπτομερής καταμερισμός προϋπολογισμού:

Δραστηριότητα
Κόστος (€)

1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)
 

 

 

 
16. Όνομα/ονόματα συντονιστή/ών και συνεργατών:

 
Όνομα
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
17. Στοιχεία:

Όνομα/ονόματα Υπευθύνου και Εκπροσώπων Συνεργαζόμενων Φορέων
 
………………………………………………………………………….
 
 
…………………………………………………………………………
 
 
Ημερομηνία                                                  
……………………………………

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 
Κριτήρια Αξιολόγησης
 
Α/Α
Κριτήριο
 
Ποσοστό

1
Ο προϋπολογισμός είναι αιτιολογημένος, αναλυτικός και περιλαμβάνει λεπτομερή καταμερισμό του κόστους
10%
 

2
Φορέας (θα ληφθεί υπόψη το πεδίο δράσης του αιτητή)
Βιογραφικά σημειώματα (θα ληφθούν υπόψη η αντιστοιχία των προσόντων με τις προεκτεινόμενες δράσεις του προγράμματος)
 
10%

3
Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας εντοπισμού ευάλωτων ομάδων και η εκτίμηση αναγκών των συμμετεχόντων.
 
20%

4
Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια λειτουργικούς στόχους και τις αντίστοιχες δράσεις
 
40%

5
Η αίτηση απορρέει από συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο την πολύ-επίπεδη στήριξη ευάλωτων ομάδων
10%

6
Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια τους δείκτες επιτυχίας των προτεινόμενων στόχων και δραστηριοτήτων
 
 
10%

 
 
 
 


[1]Ευάλωτες ομάδες θεωρούνται: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης, παιδιά που έχουν δεχθεί/ δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά και έγκυες γυναίκες που κάνουν χρήση αλκοόλ

[2] Με τον όρο «Σύμπραξη» εννοείται η έγγραφη σύμβαση συνεργασίας για ανάληψη υλοποίησης μέρους του προγράμματος και όχι η απλή  αξιοποίηση των δομών του ενός φορέα για σκοπούς διασύνδεσης των συμμετεχόντων με υφιστάμενες υπηρεσίες.  Επίσης, δεν μπορεί ο ένας συμβαλλόμενος φορέας,  να είναι ο δέκτης ή η ομάδα στόχου του προγράμματος . π.χ. δεν θεωρείται σύμπραξη η συνεργασία του ανάδοχου με ένα σχολείο, αφού αυτό αποτελεί τον δέκτη της υπηρεσίας.

[3] Τα μέγιστα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανέρχονται στα €50/ώρα στην περίπτωση του Κλινικού/ Συμβουλευτικού Ψυχολόγου – Θεραπευτή, €35/ ώρα στην περίπτωση του Επαγγελματία (όπως για παράδειγμα Εκπαιδευτικό, Κοινωνικό Λειτουργό) και €20 /συνάντηση στην περίπτωση του Συντονιστή-Διεκπεραιωτή