ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας στο ΚΥΠΕ – Μόνο για εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία και Ημικρατικών Οργανισμών

11:34 - 09.07.2018

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για απόσπαση στο ΚΥΠΕ μόνιμου προσωπικού από τη Δημόσια Υπηρεσία και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (Ημικρατικούς) σε συγκεκριμένες θέσεις.

Η κίνηση αυτή του ΚΥΠΕ σκοπεύει στην ενίσχυση του προσωπικού του Πρακτορείου για νέες υπηρεσίες και στην ικανοποίηση επειγουσών  αναγκών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο, μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018, και να το αποστείλουν στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προέρχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία και τους Ημικρατικούς Οργανισμούς (ΟΧΙ από τον ιδιωτικό τομέα) και να είναι μόνιμοι υπάλληλοι και όχι αορίστου χρόνου ή έκτακτοι.

Πιο κάτω είναι οι λεπτομέρειες για τις θέσεις που ζητά το ΚΥΠΕ, η διαδικασία, καθώς και τα έντυπα για τους ενδιαφερόμενους.

Το κείμενο αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στη διεύθυνση: www.mof.gov/papd στο banner δεξιά που αναγράφει: Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών), παράγραφος για το ΚΥΠΕ. 
  
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και τους Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/7/2018)


Με την παρούσα, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση αριθμού υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία και στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου του συνημμένου πίνακα, για απασχόληση σε τμήματα του ΚΥΠΕ, ως εξής:

Α) Ένα Διαχειριστή Ηλεκτρονικών Συστημάτων (IT) Κλ. Α8-10-11 

Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στο ΚΥΠΕ με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, επεξεργασία και μετάδοση της ειδησεογραφίας, των φωτογραφιών και των άλλων προσφερόμενων από το ΚΥΠΕ υπηρεσιών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πολυμέσων.
Ετοιμασία προδιαγραφών, προτύπων και αξιολόγηση προσφορών.
Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τραπεζών πληροφοριών.
Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τραπεζών πληροφοριών.
Ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων διαδικτύου και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων.
Παροχή υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων πληροφορικής του ΚΥΠΕ, καθώς και στους συνδρομητές των υπηρεσιών του, σε ό,τι αφορά υλισμικό ή/και λογισμικό.
Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και δημιουργία και φύλαξη εφεδρικών αντιγράφων.
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμφωνιών προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής βλαβών που το ΚΥΠΕ συνάπτει με οίκους πληροφορικής για υλισμικό ή/και λογισμικό.
Παρακολούθηση των εξελίξεων στην πληροφορική και υποβολή εισηγήσεων στη διεύθυνση του ΚΥΠΕ για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του ΚΥΠΕ και το σχεδιασμό νέων συστημάτων πληροφορικής.


Απαιτούμενα Προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Telecommunications).
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία αναφέρονται πιο πάνω ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Η φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Β) Ένα Διαχειριστή Διαδικτύου, ΜΚΔ, Γραφικά (Κλ. Α8-10-11) 

Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της ιστοσελίδας, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και γραφικά παραστάσεων, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της Ιστοσελίδας στις διάφορες γλώσσες.
Ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων διαδικτύου και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων.
Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.
Παρακολούθηση των εξελίξεων στο διαδίκτυο και υποβολή εισηγήσεων στη διεύθυνση του ΚΥΠΕ για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του ΚΥΠΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Διαδικτύου ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Telecommunications).
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία αναφέρονται πιο πάνω ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Η φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.


Γ) Δύο Δημοσιογράφους Κλ. Α4-7

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Παρακολουθεί την κυπριακή και διεθνή επικαιρότητα, αναζητεί και συγκεντρώνει ειδησεογραφικά στοιχεία, πληροφορίες και άλλο υλικό, αξιολογεί το υλικό αυτό και συντάσσει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.
Καλύπτει ειδησεογραφικά διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό και συντάσσει σχετικές ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις. Παίρνει συνεντεύξεις από προσωπικότητες και καλύπτει δημοσιογραφικές διασκέψεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
Μεταφράζει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Δίπλωμα ή πτυχίο Σχολής Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως σε θέματα Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνείς Σχέσεις λη συναφή θέματα ή Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και τετραετής τουλάχιστον πέιρα στη Δημοσιογραφία.
Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου, της αξιοποίησης του διαδικτύου.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέματα Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Ιστορίας, Νομικών ή Φιλολογίας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Η φύση της εργασίας συνεπάγεται απασχόληση σε σύστημα βάρδιας: 06:30 - 23:00 σε τέσσερις εκ περιτροπής βάρδιες (Δευτέρα – Παρασκευή) και εκ περιτροπής Σάββατο (08:00 – 15:30) με ημέρα ανάπαυση και εκ περιτροπής την Κυριακή (09:00 – 16:30), υπερωρία.


Δ) Έναν Κινηματογραφιστή (Κλ. Α4-7)

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Καλύπτει τηλεοπτικά διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις για εμπλουτισμό της υπηρεσίας βίντεο του ΚΥΠΕ.
Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ για τηλεοπτικές, δηλώσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ.
Παρακολουθεί την κυπριακή επικαιρότητα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και υποβάλλει εισηγήσεις για τηλεοπτική κάλυψη.
Για διεκπεραίωσης της εργασίας του ο κινηματογραφιστής χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τα συναφή ηλεκτρονικά προγράμματα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Δίπλωμα ή πτυχίο Ανώτερης Σχολής ή Πανεπιστημίου στον τομέα της εικονοληψίας, και ένα έχει πείρα δύο ετών ή να έχει τετραετή πείρα στον τομέα της εικονοληψίας.
Άριστη γνώση σκηνοθεσίας και ηχοληψίας.
Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας εικόνας, κειμένου, ήχου και της αξιοποίησης του διαδικτύου
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όχι αργότερα από τις 23/07/2018. Για πληροφορίες οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό του ΚΥΠΕ κα Έλενα Παπαμιλτιάδη, στο τηλέφωνο 22556012.

Σχετικά Αρχεία:

 3009(1) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαχειριστή Ηλεκτρονικών Συστημάτων.pdf
 3009(2) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαχειριστή Διαδικτύου, ΜΚΔ, Γραφικά.pdf
 3009(3) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοσιογράφου.pdf
 3009(4) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κινηματογραφιστή.pdf