ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κενή θέση στενογράφου στην Βουλή των Αντιπροσώπων - Ετήσιος μισθός από 10,858 Ευρώ αλλά με απαιτούμενο μόνο Απολυτήριο Λυκείου

13:42 - 16.10.2017

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Καθήκοντα και ευθύνες 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Βουλής ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να στενογραφεί στην ελληνική γλώσσα, θα αποστενογραφεί ορθά και επακριβώς και θα δακτυλογραφεί με ταχύτητα και χωρίς λάθη στενογραφημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όταν παρίσταται ανάγκη. Θα στενογραφεί στην αγγλική γλώσσα και θα αποστενογραφεί ορθά και επακριβώς και δακτυλογραφεί με ταχύτητα και χωρίς λάθη από τις στενογραφημένες σημειώσεις του. Θα δακτυλογραφεί επιστολές, σημειώματα ή άλλα έγγραφα, θα εκτελεί γραφειακά καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σ΄ αυτόν. Το πρόσωπο που θα διοριστεί πρέπει να είναι διατεθειμένο να εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας καθώς και τη νύκτα, όταν αυτό απαιτείται.

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί από την Ειδική Επιτροπή. Ειδικότερα, η πιο πάνω θέση, διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2016 (Ν.117(Ι)/2016), σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων που επίσης έχουν δημοσιευθεί ή σε ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασίσει η Ειδική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 6 Νοεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy