ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενδιαφέρει δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία - Κενές θέσεις στον ημιδημόσιο τομέα

11:27 - 10.10.2017

Κενή θέση τόσο σε Δήμο Λεμεσού όσο και στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για νομικές υπηρεσίες. Διαβάστε τα απαιτούμενα προσόντα και τα ωφελήματα που υπάρχουν για τις θέσεις αυτές.

Κενή θέση στο Δήμο Λεμεσού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (ΝΟΜΙΚΟΥ).

Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11.

Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και πρακτική.

Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν σε γραπτή και /ή προφορική εξέταση.

Σύμφωνα με το Νόμο περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων 6(1)/98 ως έχει τροποποιηθεί, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση ο τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων θα κληθεί και σε προφορική εξέταση.

Η ημερομηνία, ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εξέτασης για το κάθε θέμα θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν και με συστημένη ατομική επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες για την θέση, από την Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λεμεσού  www. limassolmunicipal. com. cy. Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3600 Λεμεσός με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την 31/10/2017 και ώρα 14.00.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884332 / 25884327

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών στον ΚΟΑΠ

O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικό σύμβουλο για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από τον ΚΟΑΠ με τους ίδιους όρους για ακόμα δύο έτη για την αγορά νομικών υπηρεσιών.

Το δικηγορικό γραφείο που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει νομικές υπηρεσίες και νοείται ότι σε περίπτωση που ο ΚΟΑΠ επιθυμεί να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο την εκπροσώπηση του σε δικαστικές υποθέσεις θα ισχύουν οι αμοιβές που καθορίζονται από τις ισχύουσες κατά καιρό κλίμακες δυνάμει των Δικονομικών Θεσμών αναφορικά με δικηγόρους μαζί με τα πραγματικά έξοδα και οι κλίμακες θα εφαρμόζονται στο κατώτατο σημείο τους με βάση την αξία του αντικειμένου όπου εφαρμόζεται.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα ακολουθήσει έχει κάθε εν ενέργεια νομικός σύμβουλος που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ο οποίος διατηρεί είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλους αυτοτελές δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία το οποίο εργοδοτεί τουλάχιστον δέκα δικηγόρους και ο οποίος θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης ομάδα που θα αποτελείτε από τουλάχιστον πέντε δικηγόρους.

Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 10:00 π.μ. της 25ης Οκτωβρίου 2017, Δήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία. Το σχετικό έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο http://www.capo.gov.cy/capo/CAPO.nsf/All/8ADC522F5DF2462DC22581B40042C566?OpenDocument