ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Τι ισχύει για τους ανέργους 35-60 Ετών και τα προγράμματα της ΑνΑΔ - Το παράδοξο του προγράμματος

09:44 - 22.08.2017

Ένα παράπονο πολίτη το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Φιλελεύθερος" προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις πρόνοιες που έχει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση (που χρηματοδοτεί την ΑνΑΔ) σχετικά με τους μακροχρόνια άνεργους που είναι ηλικίας 35-60 ετών.

Όπως διαφαίνεται  από τα προσφερόμενα σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) οι πρόνοιες που υπάρχουν για αυτή την ηλικιακή ομάδα αναφέρεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους και όχι σε ανειδίκευτους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει για αυτή την ομάδα ανέργων (Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς) υπάρχει προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό που αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο, ηλικίας κάτω των 60 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Βασικές Πρόνοιες που πρέπει να καλύπτει ο άνεργος (και εδώ είναι το παράδοξο)

Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.  Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από τριάντα (30) ετών μέχρι και κάτω των εξήντα (60) ετών κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ. 

Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 4 μήνες.

Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Κατώτατο όριο μισθού για τον άνεργο

Ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του προβλεπόμενου από τη Συλλογική Σύμβαση μισθού. Στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση, ο εργοδότης  δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του εκάστοτε κατώτατου μισθού που προνοείτε από το Διάταγμα για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870 μηνιαία, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας.