ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κενή θέση ανώτερου γραμματέα κοινοβουλευτικών επιτροπών στην Βουλή των Αντιπροσώπων - Καθήκοντα ευθύνες και μισθοδοσία

13:58 - 21.08.2017

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση «γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333.

 Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ελέγχει, συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες τομέα της υπηρεσίας που του ανατίθεται.

2. Εκτελεί τα πιο κάτω σε αυξημένο βαθμό ευθύνης:

(α) Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και διεκπεραιώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

(β) Παρακάθεται στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τηρεί συνοπτικά πρακτικά των συζητήσεων που διεξάγονται σ΄ αυτές.

(γ) Ελέγχει το κείμενο των νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου, κανονισμών ή εγγράφων που κατατίθενται στη Βουλή και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή/και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

(δ) Συντάσσει εκθέσεις, μνημόνια, επιστολές ή άλλα έγγραφα αναγκαία για τη διεξαγωγή των εργασιών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και συλλέγει και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία μελετών για θέματα που αφορούν τα καθήκοντά του.

(ε) Συντάσσει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, προτάσεις νόμου και προβαίνει στον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο και στη διαμόρφωση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου, Κανονισμών και εγγράφων που υποβάλλονται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.

3. Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στην Κύπρο.

2. Εξαετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά θεωρείται πρόσθετο προσόν.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Πολυμερής μόρφωση και ευρεία γνώση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων και ειδικότερα της κοινοβουλευτικής πρακτικής στην Κύπρο.

6. Ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ταχύτητα εγγράφων, επιστολών, υπομνημάτων, μνημονίων, πρακτικών συνεδριάσεων, εκθέσεων κτλ.

7. Ισχυρή προσωπικότητα, πρωτοβουλία, αξιοπιστία, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ευθυκρισία και προθυμία στην ανάληψη ευθυνών.

8. Προηγούμενη πείρα σε συναφή καθήκοντα αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Σημειώσεις:

1. Άσκηση από δικηγόρο εργασίας νομικής φύσης, πιστοποιημένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο Γραφείο του ή σε οποιοδήποτε Υπουργείο, Ανεξάρτητο Γραφείο, Τμήμα ή Υπηρεσία θα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, σαν άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

2. Στο παρόν Σχέδιο Υπηρεσίας ο όρος «δικηγόρος» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δικηγόρων Νόμο.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .

ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy.

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.