ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Nέα κενή θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πέραν των €2.000 μηνιαίως ο μισθός

08:11 - 07.06.2017

Κενή θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης ακόμη ενός χρόνου.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάλυση του λειτουργικού ρόλου της πρωτεΐνης KATNAL2 σε μηχανισμούς κυτταρικής ομοιόστασης». Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τεχνικές αιχμής στη μοριακή κυτταρική βιολογία για το λειτουργικό χαρακτηρισμό νέων ομοιοστατικών μονοπατιών στα κύτταρα των θηλαστικών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Τα καθήκοντα και ευθύνες του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή περιλαμβάνουν:
• Εκπόνηση προωθημένων πειραμάτων και ανάλυση/ερμηνεία αποτελεσμάτων στα πλαίσια του πιο πάνω ερευνητικού προγράμματος που αποσκοπούν σε έρευνα υψηλού επιπέδου και δημοσίευση/προβολή των αποτελεσμάτων της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση της ερευνητικής στρατηγικής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Επιβλέποντα Καθηγητή του Έργου.
• Συνεισφορά στην εκπαίδευση και επίβλεψη νεαρότερων ερευνητών-μελών της ερευνητικής ομάδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό τίτλο στις Βιολογικές Επιστήμες ή τη Χημεία από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
• Προηγούμενη μεταδιδακτορική εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, με ειδίκευση/αντικείμενο στην Κυτταρική ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοχημεία ή Αναπτυξιακή Βιολογία ή πολύ συναφές πεδίο.
• Πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις από τη διδακτορική και τη μεταδιδακτορική εμπειρία (ως πρώτος/η συγγραφέας).
• Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση συστημάτων μικροσκοπίας.
• Σημαντικό επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί και η διεθνής εμπειρία σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών (ανανεώσιμο για περαιτέρω 12 μήνες) και αφορά μερική απασχόληση (113.44 ώρες μηνιαίως). Ο μηνιαίος μισθός (κόστος εργοδότη) θα είναι 2083.33 Ευρώ από το οποίο ποσό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

α) Συνοδευτική επιστολή που να αναφέρει συγκεκριμένα τον τομέα για τον οποίο ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α και πώς μπορεί να συμβάλει στην πραγμάτωση των στόχων του προγράμματος.
β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που περιλαμβάνει κατάλογο δημοσιεύσεων.
γ) Περίληψη της μέχρι τώρα επιστημονικής του δραστηριότητας.
δ) Αντίγραφα πτυχίων.
ε) Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) επιστημόνων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλωνσπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς σε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 23.59.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρα Νιόβη Σανταμά με email: [email protected] (αιτήσεις που στέλλονται σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται αποδεκτές).